Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Oplysningspligt iht. GDPR

Oplysningspligt til forældre

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine og dit barn/børns personoplysninger.


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

Aalborg Kommune er dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres  af de  enkelte  forvaltninger,  hvorfor  Børn  og  Unge  er  ansvarlig  for forvaltningens behandling af oplysninger om dig og dit barn/børn.

Kontaktoplysninger:   
Børn og Unge   
Godthåbsgade 8   
9400 Nørresundby   
Tlf.: 9931 4000


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte  Børn  og  Unges  GDPR-jurist, Mette  Vyskocil  på  tlf. 2021  6648  eller  via  mail  jura-bu@aalborg.dk.

Du er også velkommen til at kontakte kommunens centrale databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan skrive sikkert til via aalborg.dk.

Kontaktoplysninger:   
Kathrine Tvorup Pajkes   
Rantzausgade 6  
9000 Aalborg.


3. Regler og formål med behandling af dine personoplysninger  
Børn og Unge behandler oplysninger om dit og dit barns/børns navne, CPR-numre, adresse(-r), kontaktoplysninger samt de helbreds-, trivsels-, standpunkts- og øvrige oplysninger, som er relevante i forbindelse med undervisningen, skolegang og evt. fritidstilbud.


Reglerne for vores behandling af personoplysninger fremgår af:

- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.  
- Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g.  
- Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3. - Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Modtagere af dine personoplysninger  
Børn og Unge videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav herpå.

Det kan også være nødvendigt, at dine oplysninger videregives til forvaltningens samarbejdspartnere, f.eks. systemleverandører og eksterne fagpersoner. Vi er i så fald forpligtede til at indgå en kontrakt med disse om, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi er forpligtede til at gøre jf. databeskyttelsesreglerne.


5. Opbevaring af dine personoplysninger  
Som kommune er vi underlagt en række regler der regulerer, hvad vi må slette og hvornår. Opbevaringsperioden varierer efter hvilken type oplysninger, der er tale om. Såfremt du har brug for at vide, hvor længe vi opbevarer en konkret type oplysning, er du velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne, som er angivet ovenfor.


6. Dine rettigheder  
Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenstående giver en kort gennemgang af dine rettigheder. Såfremt du har brug for yderligere informationer herom, er du velkommen til at kontakte os.


- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse) eller sletning  
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt der er tale om oplysninger i et dokument, vil der typisk blive tale om en berigtigelse ved, at vi vedlægger dine bemærkninger, da vi i de fleste tilfælde ikke må eller kan slette allerede registrerede oplysninger.

Kun i helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Sker der sletning eller berigtigelse i personoplysninger, som vi tidligere har videregivet til andre, skal vi give dem besked om ændringerne, hvis det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

- Ret til begrænsning af behandling  
Du har, i visse tilfælde, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

- Ret til indsigelse  
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

- Ret til at få flyttet dine personoplysninger (retten til dataportabilitet)  
Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse eller flytte dem til en anden dataansvarlig.  

Det kan du, når følgende to betingelser er opfyldt:  
1. Dine personoplysninger behandles automatisk og er baseret på et samtykke eller nødvendige for at opfylde en kontrakt.  
2. Du har selv givet os de personoplysninger, som behandles.

Rettigheden gælder imidlertid ikke, hvis dine personoplysninger er nødvendige for løse opgaver i samfundets interesse, eller vi bruger dem til offentlig myndighedsudøvelse.

- Ret til at tilbagekalde dit samtykke  
Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykket skal være lige så let for dig, som det var at afgive samtykket.

- Ret til at få oplyst baggrunden for din pligt til at afgive oplysninger  
Du har ved vores første henvendelse til dig endvidere ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger, og hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

7. Klageadgang  
Hvis du får helt eller delvis afslag på en anmodning om ovenstående regler, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

8. Hvis du vil vide mere  
Du kan læse mere om dine rettigheder på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk under databeskyttelse.

Eller i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.