Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Center for specialpædagogisk bistand

Centret for specialpædagogisk bistand tilbyder undervisning/støtte i følgende discipliner efter henvisning fra PPR:

DANSK

Støtteundervisning gives i såvel mundtlig som skriftlig dansk. Timetallet fastlægges i samarbejde med skolepsykolog og faglærer. Læse- og stavekursus tilbydes evt. en gruppe på 3-5 elever fra samme klassetrin. Disse kurser er kortvarige (2-3 timer i 6-8 uger).

MATEMATIK

Undervisningen tilrettelægges således: 1. Eleven har f.eks. 2 timer i klassen og 2 timer på centret for specialpædagogisk bistand og følger klassens pensum i tæt samarbejde med faglæreren. Eller: 2. Eleven modtager al matematikundervisning på støttecentret

ENGELSK

Efter at have fulgt den obligatoriske undervisning 1-2 år kan elever henvises til støtteundervisning.

LEKTIEHJÆLP

Lektiehjælp gives uden for elevernes skema.

FOREBYGGENDE SPECIALUNDERVISNING

En lærer fra centret for specialpædagogisk bistand  kan tilknyttes en klasse i såvel dansk- som matematiktimer.

TALEUNDERVISNING

Taleundervisning foregår i tæt samarbejde med PPR.

SCREENING AF BØRNEHAVEKLASSER

I løbet af efteråret foretages en motorisk screening af børnehaveklassernes elever. Det tilbydes også at deltage i andre former for screening.

LÆSEPRØVER

I 2. og 3. skoleår foretages læseprøver (OS 64 og OS 120). Andre læse- eller staveprøver tages efter behov.

 OBSERVATION

Centret for specialpædagogisk bistand tilbyder observation af en enkelt eller flere elever i klassesammenhæng. Observationen kan resultere i en videre specifik behandling. Endvidere kan enhver lærer via kontoret henvise elever til observation i en eller flere timer på centret. Hjemmet skal orienteres.

LÆRERE PÅ CENTRET FOR SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

Centrets kontaktperson er den lærer, der har flest timer på centret. Centrets lærere aftaler indbydes, hvilke opgaver den enkelte løser. Lærere på center for socialpædagogisk bistand arbejder i nær kontakt med PPR, skolens ledelse og lærerpersonale.

ELEVER PÅ CENTRET FOR SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

Centrets elever har hver en kontaktlærer. Eleverne retestes ved skoleårets slutning og efter behov.

CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISK BISTANDS ÅBNINGSTID

Centret er åbent 1.-6. lektion. Af hensyn til elevernes skema, er det praktisk, at der et par dage om ugen er åbent i 7. lektion.

KONFERENCE

Der er behov for en ugentlig konferencetime. Lærerne på centret for specialpædagigisk bistand er indstillet på en vis fleksibilitet. Det er ønskeligt, at skemaerne tilrettelægges således, at alle centrets lærere har fri på samme tidspunkt (efter 6. lektion) en dag om ugen. På interne konferencer planlægges undervisningsforløb, vælges materialer, og den enkelte elevs undervisning evalueres. Ved konferencer, hvor personer fra PPR deltager, indkalder skolelederen. Der udarbejdes dagsorden til alle konferencer.

KURSSKIFT

Kursskift er et projekt, støttet af socialministeriet, som vi kører i samarbejde med Virkelyst Fritidscenter. Ganske kort drejer det sig om et alternativt undervisningstilbud for elever, der af en eller anden grund har svært ved at tilpasse sig den daglige undervisning. Disse elever bliver i stedet undervist af 2 af skolens faste lærere (Arvid Højholt og Carl Bagger) og Jens-Erik Sørensen, som er socialpædagog. Elever kan blive tilbudt kortere eller længere forløb på kursskift, og dette tilbud skulle gerne munde ud i en bedre skolegang for alle implicerede.

Det er ikke et specialundervisningstilbud for elever med faglige problemer, men mere et socialiseringsprojekt. Alle kan have brug for klimaændring i en periode, så man kan se på sin dagligdag med nye øjne.