MENU
Aula_close Layer 1

Principper for skole/hjem-samarbejde

Princip for skole-hjem-samarbejde


Formål: 

 • At skole og forældre i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns udvikling og trivsel. 
 • At styrke forældresamarbejdet ud fra det enkelte barns behov. 
 • At bidrage til en fælles forståelse og respekt mellem skole og hjem for at optimere barnet/børnenes læring, udvikling og dannelse 


Mål:

 • At skolens værdier og børnenes perspektiv er grundstenen i samarbejdet mellem skole og hjem 
 • At styrke relationen mellem skole og hjem 
 • Tilstræbe et forpligtende skole-hjem-samarbejde, hvor der gøres brug af hinandens ressourcer, for at give det enkelte barn et godt skoleforløb 
 • Sikre et stærkt informationsniveau mellem skole og hjem gennem en kommunikationsstrategi  
 • Rammesætning, herunder retningslinjer og mål for samtaler og møder mellem skole og hjem 
 • At bidrage til et differentieret forældresamarbejde med direkte information om/til det enkelte barn. 
 • At styrke de enkelte årganges forældreråd og sikre at forældrenes ressourcer udnyttes så godt som muligt 


Skolens ansvar: 

 • Skolen sikrer, at børnenes perspektiv er omdrejningspunktet for det gode forældresamarbejde. 
 • Skolen udøver et differentieret forældresamarbejde og udviser forståelse for forskellige behov 
 • Skolen kontakter hjemmet direkte, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær. 
 • Skolens sætter fokus på den gode og personlige relation og har en anerkendende og ligeværdig tilgang til skole-hjem-samarbejdet. 
 • Skolen opsætter klare og tydelige rammer herunder mål for forældresamtaler 
 • Skolen inddrager forældre, forældreråd, elevråd og elever 


Forældrenes ansvar: 

 • Forældrene sikrer, at deres barns perspektiv er omdrejningspunktet for det gode samarbejde mellem skole og hjem 
 • Forældrene engagerer sig så vidt muligt i skolen for at støtte op omkring deres barns skolegang 
 • Forældrene kommer til indkaldte samtaler, deltager i klassearrangementer, og melder afbud hvis man ikke kan 
 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang, (spørger ind til barnets lektier, sørger for at tasken er i orden) 
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt kontakt til de involverede med henblik på løsning af problemet.  
 • De næste skridt:
 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet. 


De formelle rammer:
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3 at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.